Condicionament i millora del Camí de Cal Nofre i Camí de l’Orri gràcies al suport de la DDGI

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de març de 2017, va incloure a l’Ajuntament de Pardines en el Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya anualitat 2017.

Dins aquest programa es va incloure l’obra de Condicionament i millora del camí de cal Nofre i camí de l’Orri amb un pressupost de 49.150,99 € i una subvenció de 46.693,42€.

Les obres a realitzar han estat l’adequació i millora del camí de Can Nofre i el d’accés al veïnat de l’Orri.

Concretament s’han realitzat les següents tasques:

Camí de Cal Nofre:

  • Regularització de la base del camí que fins al moment era de terra. Anivellació per tal d’aconseguir una base plana a on formigonar, deixa-t’ho compactat per tenir la resistència adequada.
  • Formació de paviment de base 20cm de formigó tipus HM 25.
  • Canalització de l’aigua del camí de Can Nofre en el seu pas pel Torrent, on es col·locà un tub de desaigua de 400 cm.
  • Es formà una cuneta americana formada amb el mateix formigó per conduir l’aigua que prové d’escorrenties de la muntanya. Fou necessària al llarg dels següents 68m. de baixada des del torrent. Al final de la cuneta es col·locà un altre tub de recollida de diàmetre 300cm.
  • Col·locació d’una barana de protecció en un dels punts on hi havia un marge molt pronunciat i on s’havien detectat deficiències de seguretat. Així doncs, es col·locà uns muntants verticals tipus C100 cada 1,50m. i travessers amb tronc rodó de fusta. Aconseguint una longitud total de 30ml.

Camí d’accés al Veïnat de l’Orri:

  • Igual que el camí de Cal Nofre, fins al moment de terra, s’ha hagut de fer una regulació de la base del camí, anivellant-lo per tal d’aconseguir una base plana on poder formigonar sense problemes i que alhora quedés totalment compactat per tenir la resistència adequada.
  • Formació de paviment de base 20cm de formigó tipus HM 25.

logo ajuntament weblogo diputació de girona escut