La nova zona de recollida selectiva de residus ja és una realitat gràcies el suport de la Diputació de Girona

El sistema de recollida de residus dels darrers anys a Pardines fins aquesta tardor, s’ha basat en un parc de contenidors de: fracció resta, fracció orgànica, paper – cartró, envasos i vidre; repartits per arreu del terme municipal, alguns dins el nucli urbà, i d’altres més  a prop dels diferents veïnats per poder donar servei a tots els habitants.

Zona contenidors Camp del Padró 3

Fotografia 1: Zona de recollida selectiva ubicada al pàrking del Camp del Pedró.

Zona contenidors Carrer Major, Església de Sant Esteve

Fotografia 2: Zona de recollida de fracció orgànica i rebuig al Carrer Major.

Zona contenidors Pla Martí

Fotografia 3: Zona de recollida de varies fraccions a Pla Martí

 

Atès que, el Consell Comarcal del Ripollès va informar d’un canvi en el sistema de repartiment de costos del servei de recollida de residus que presta als municipis, passar de pagar per generació de tonelades de residus a pagar per servei de recollida.

Si l’equip de govern no hagués optat per canviar de model de recollida de residus, ni de freqüència de les recollides, el simple fet de canviar de sistema de repartiment del cost hagués suposat un increment molt considerable del servei de recollida dels residus, ja que a partir d’ara, aquells municipis que estan més allunyats de les plantes de transferència, abocadors, etc. En surten penalitzats. Per tant calia buscar una alternativa per no haver d’incrementar el cost global i en conseqüència no haver d’incrementar la taxa de recollida de residus que paguen anualment els contribuents.

Després de varies reunions amb els responsables de medi ambient del Consell Comarcal, i de varis estudis econòmics, es va concloure que el model que s’ajustava millor a la realitat econòmica del municipi era el sistema de recollida amb compactadors.

En aquest moment el Consell Comarcal del Ripollès expressa explícitament que disposa de compactadors que pot oferir de manera gratuïta als ajuntaments i es compromet a destinar-ne una o dues unitats al poble de Pardines. En aquest moment la decisió es veu més ferma ja que aquesta part de la inversió del nou sistema de dipòsit temporal de residus, l’ajuntament de Pardines se l’estalvia.

Així doncs proposa doncs, la dotació de compactadors d’aquelles dues fraccions que tenen més volum però menys pes: la fracció de paper – cartró i envasos. D’aquesta manera es podrà emmagatzemar durant més temps el residus i en conseqüència es permetrà reduir la periodicitat del servei de recollida dels residus.

Ara bé, aquest nou model ha d’anar necessariament acompanyat d’una bona campanya de sensibilització dels veïns i veïnes per aconseguir millorar els resultats de recollida selectiva. Que fins a dia d’avui, si fem una comparativa de la bossa d’escombraries que recollim a Pardines amb la que recollim a la resta de la comarca i a Catalunya, veiem que el percentatge de fracció resta/rebuig, és la més elevada essent un percentatge del 67% envers el 58% i el 62%, respectivament.

bosses

Figura 1: Comparativa de la bossa recollida a Catalunya amb el Ripollès i Pardines, segons dades obtingudes de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya de l’any 2017.

 

La qual cosa es dedueix que la major part dels veïns i veïnes de Pardines no fan una bona selecció dels residus.

 

 

I per tant el resultat desglossat per les diferents fraccions és la que es pot veure a continuació:

quadre resultats

Quadre 1: Tones de residus municipals desglossat per fraccions i municipis extretes de la memòria de residus del Consell Comarcal del Ripollès de l’any 2017.

 

Per tal d’aconseguir els objectius de millora de la recollida selectiva del municipi i alhora molt important, com s’ha comentat, no incrementar el cost del servei de transport, calia adequar i urbanitzar l’emplaçament que disposava el consistori a l’entrada del poble.

4 i 5

Fotografies 4 i 5: Emplaçament previ adequació

 

Un bon lloc suficientment a prop dels habitatges, però alhora prou lluny per evitar les possibles molèsties en cas que es produeixin males olors.

L’obra s’ha executat sense problemes dins el pressupost i el termini previst inicialment.

6 i 7

Fotografies 6 i 7: Emplaçament durant les obres

 

L’actuació ha tingut un cost total de 32.227,77€ dels quals 29.005,00€, és a dir el 90% del finançament l’ha aportat la Diputació de Girona.

8 i 9

Fotografies 8 i 9: Emplaçament finalitzat pendent de col·locar-hi els compactadors.

 

A dia d’avui només falta instal·lar-hi els compactadors per poder iniciar el nou model de recollida de residus, que es preveu es posarà en marxa aquest proper mes d’octubre de 2018.

 

Videos relacionats: