L’Ajuntament de Pardines realitza la sega de marges dels camins de titularitat municipal amb el suport de la DDGI.

L’Ajuntament de Pardines és titular d’un seguit de camins veïnals i per tant ha de vetllar per a la seva conservació i manteniment, fet que suposa entre altres, executar les feines de sega de vegetació herbàcia en 1 metre d’amplada a banda i banda dels marges d’aquests camins en la temporada d’estiu per prevenir el risc d’incendis forestals.

Els camins on s’han portat a terme les actuacions han estat els següents:

CAMINS
LONGITUD (m)
PD1. Pardines – Puigsac
2.100
PD2. Can Dulsat
950
PD3. Càmping
1.150
PD4. Vilaró – Puigsac
2.850
PD5. La Falgosa
3.500
PD6. Can Nofre
1.800
PD7. Collada Verda
5.200
TOTAL
17.550

Enguany aquestes feines s’han portat a terme en un total de 17,55 km  amb un cost de 1.715,54€, dels quals un 90% ha estat subvencionat per la Diputació de Girona mitjançant una subvenció del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal exercici 2017 i el 10% restant amb fons propis municipals.

Amb aquesta actuació es van assolir els objectius, principalment la prevenció del risc d’incendis.