Edictes

Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1090 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'adequació de la nova zona de compactadors
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8959 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8950 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8166 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial de la modificació puntual número 30 del POUM de Ripoll referent a la correcció d'errada gràfica en l'alineació del carrer Pardines
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6672 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6276 AJUNTAMENT DE PARDINES - Nomenament de funcionària interina (TAG)
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5194 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3443 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2983 AJUNTAMENT DE PARDINES - Cartipàs municipal de l'Ajuntament de Pardines 2019-2023
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2942 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública dels expedients de modificacions de crèdit 1/2020 i 2/2020