Edictes

Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3443 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2983 AJUNTAMENT DE PARDINES - Cartipàs municipal de l'Ajuntament de Pardines 2019-2023
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2942 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública dels expedients de modificacions de crèdit 1/2020 i 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1840 AJUNTAMENT DE PARDINES - Convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge de pau substitut de Pardines
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1543 AJUNTAMENT DE PARDINES - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular de Pardines
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 466 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d'una plaça de tècnic d'administració general (grup A1)
Exercici: 2020 Bop: 9-0 Edicte: 56 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9462 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9067 AJUNTAMENT DE PARDINES Correcció d'errades de l'anunci publicat al BOPG el 4 de novembre de 2019, relatiu a l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit