Edictes

Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 802 AJUNTAMENT DE PARDINES - Nomenament de funcionari de carrera. Arquitecte municipal
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10642 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs, de dues places de la plantilla de personal en execució de l'oferta pública de l'any 2021, pel torn d'estabilització (Exp. 2021/381)
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10014 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació d'una nova Ordenança fiscal per al foment d'instal·lacions fotovoltàiques
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10007 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del projecte executiu de franges perimetrals de protecció contra incendis de Pardines
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9991 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per l'exercici de 2023
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6517 AJUNTAMENT DE PARDINES - Retribucions d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4749 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4447 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3619 AJUNTAMENT DE PARDINES - Modificació del cartipàs i retribucions de regidors