Edictes

Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9462 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9067 AJUNTAMENT DE PARDINES Correcció d'errades de l'anunci publicat al BOPG el 4 de novembre de 2019, relatiu a l'aprovació inicial d'una modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8471 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte de nomenament de la primera tinenta d'alcaldessa i delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6968 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6255 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5511 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5111 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019