Edictes

Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3732 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'informació pública de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament dels terrenys comunals per a pastures al municipi
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2323 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1373 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 735 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'exposició pública de les bases que han de regir el procediment d'adjudicació en règim de lloguer d'un habitatge de protecció oficial, propietat de l'Ajuntament de Pardines
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 94 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 88 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11253 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l'exercici 2019 i següents, i publicació del text refós
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10653 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019